Vatten & avlopp

Vatten & Avlopp

En egen facebookgrupp för information kring VA-projektet 

(220711) Ni finns en gemensam facebookgrupp för diskussion och information kring VA-projektet. Gruppen heter och länk finns här: 

VA-projektet Edsala Kalkudden Eftersom KSF endast kommnuicerar via hemsidan och inte via sociala medier så vidstår efter årsmötet att vi hänvisar till vår hemsida och Sevabs officiella kanaler för information kring projektet. Har ni specifika frågor får ni gärna maila styrelsen.


Information och frågestund om pågående VA-projekt 15 juni 2022 vid Tegelbadet

(220620) Johan Andersson, från Sevab, lämnade svar till cirka 30 intresserade medlemmar om:

 

Att man stött på mer berg än planerat och ligger ca 2-3 veckor efter planen,

Att grävning på och de enskilda förbindelsepunkterna på Edsala bör vara klar till hösten nästa år,

Att för Kalkudden bör man ha kommit lika långt preliminärt i maj 2025, samt

Att hela området, Kalkudden/Edsala får samma taxa/kvadratmeter tomtyta, d v s den taxa som gäller i Strängnäs kommun för 2023.

 

Johan Andersson gav följande svar på frågor som ställdes av deltagarna:

 

 • Det går bra att använda eget vatten istället för att koppla in vatten från Sevab, försatt att vattnet är bättre!
 • Det är ok att ha vattenmätaren inomhus, förutsatt att utrymmet är frostfritt. Eller i en särskild brunn som hålls frostfri, där mätarställningen kan avläsas av sopbilen när den passerar. Däremot inte i brunnen för eventuell LTA-pump (Lätt Trycksatt Avlopp).
 • Det finns inget krav på särskilt licensierad personal för att installera VA i huset, men utförandet skall vara fackmannamässigt.
 • Befintlig tank behöver inte grävas upp. Ett sluttömningsintyg kommer utfärdas efter tömning.
 • Om det blir aktuellt med sprängning för att kunna ansluta VA till ditt hus så kommer entreprenörens efterbesiktning vara tillgänglig via Johan Andersson, Sevab.
 • I samband med anläggningen av VA kommer Vattenfall att lägga markkablar för el som ersätter nuvarande luftledningar.
 • Rullstolsburna personer bör i god tid prata med platschefen Daniel på Sorex, så att man kan lösa utmaningen på ett bra sätt när de blir berörda av grävningen.
 • Semester i projektet från 16 juli till 21 augusti, ingen grävning/sprängning sker då.
 • Det finns mycket information på Sevabs hemsida, både allmän och specifik för Edsala-Kalkudden.

 

Frågor som berör ravinen:

 • Både Länsstyrelsen och kommunen har givit Ok till tippning av överskottmassorna i ravinen enligt uppgjord plan.
 • Det finns stillastående vatten på några ställen, Johan Andersson påminner Sorex.
 • Eventuell väg mellan Frönäsvägen och Bergsvägen var ett önskemål från dåvarande styrelse för Kalkuddens Tomtägarförening.

 

Mats Sjögren, KSFs ordförande tackade Johan Andersson för info & frågestunden.

 

Information gavs också om att en särskild facebook-grupp skapats av Edsala för dialog kring projektet VA på Edsala/Kalkudden.

 

Noterat av Nils-Gunnar Wik(220501) Uppdateringar från Sevab på deras hemsida

Här kan du se var i området arbeten är planerade för vecka 17-29 (pdf). Tidplan och sträckor kan komma att justeras i tid.

Kommande arbeten Videvägen. Information om arbeten som berör Videvägen har delats ut till boende som påverkas av detta. Här kan du läsa informationen (pdf). Kommande arbeten Skvattramsvägen information om arbeten som berör Skvattramsvägen har delats ut till boende som påverkas av detta. Se mer info på deras hemsida. 

(220320) Trafikljus och fartbegräsning på  Frönäsvägen

Enligt trafikanordningsplanen kommer trafikljus att sättas upp på Frönäsvägen vid Edsala
gård. Ett ljus i backen, i riktning mot Kalkudden, och ett ljus i motsatt riktning i backen före
gården. Trafikljusen startar måndag 21 mars. Se beskrivning nedan: 

Sprängning

(20220330) Vi vill börja med att be om ursäkt för dålig kommunikation från Sevab kring viktig information. Men dett fick vi vetskap om igår (220329). Att idag 220330 eller Torsdag (220331) kommer det utföras sprängning då de stött på berg. Så här ser deras infomration ut: 


Bergsprängning på gång

Sorex räknar med att spränga imorgon eller Torsdag.

 Sorex postar (stänger av/kollar) så att ingen är iriskområdet före salva). Signalering sker före salva med korta signaler och ev efter salva med lång signal.

 

 

(220222) Det undgår väl inte någon att Sorex med buller och bång nu har satt spaden och sågen i högsta hugg. Utbyggnaden av VA-nätet och elnätet har startats i Edsala med trädaverkning för tillfälliga genomfarter mellan våra områden. Det innebär att stigen mellan Skvattramsvägen och Bergsvägen samt en väg mellan Gnejsvägen och Lingonvägen kommer att skapas tillfälligt under projektet för att möjliggöra transporter i arbetet. Enligt plan ska dessa två vägar återställas när VA-projektet är klart. Styrelsen planerar dock att ta upp frågan till diskussion på årsmötet i juni om att istället för att återställa stigen mellan Skvattramsvägen/Bergsvägen behålla vägen efter 2025.

Tidigare information


(211210) Ny information i våra brevlådor! Nu börjar projektet bli verklighet och vi kan se längs Frönäsvägen (på Edsala) att entreprenör börjat installera sig. Har ni inte fått brevet från kommunen så bifogar vi länken här.


Projektet är indelat i etapper där etappdel 1 (Edsaladelen) skall vara klart 2023-08-23 och hela området klart 2025-03-20. Arbeten kan dock komma att pågå i hela området under byggtiden. 


(210821) Vecka 33 – 2021-08-17 har tilldelningsbeslut skickats ut för VA-utbyggnaden i Edsala Kalkudden efter rättelse i enlighet med dom från Förvaltningsrätten. Avtalsspärr gäller i tio dagar från publiceringsdatum innan avtal kan skrivas med SOREX Entreprenad AB.


Vecka 32 –  Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Hur upphandlingen tas framåt avhandlas då alla ansvariga är åter från semestrar i slutet av augusti.

Med anledning av ovan så kan tid för byggstart tyvärr inte ges.


(210520) Från Sevab's hemsida:

Vecka 20 - Tilldelningen till  entreprenör för VA-utbyggnaden i Edsala Kalkudden är felaktig enligt dom från Förvaltningsrätten 2021-05-03.


Överklagandestiden för domen var till 2021-05-17


Förvaltningsrättens dom med mål nr: 8812-20 är nu (2021-05-19) överklagad till kammarrätten, vi avvaktar eventuellt överprövningstillstånd.


Tyvärr vet vi inte hur lång svarstiden är.


(Källa)


I samband med anläggningen av vatten och avlopp kommer Vattenfall att lägga markkablar för el som ersätter luftledningarna vi har nu. Det finns mycket information på Sevabs hemsida, både allmän och specifik för Edsala-Kalkudden.


Detta är senaste tidplan för utbyggnaden, enligt Sevab (20200930) 

Projektering och framtagning av handlingar december 2018 - juni 2020 
Förfrågan ut på räkning juni 2020 - augusti 2020
Utvärdering och kontraktskrivning september 2020 
Byggentreprenad oktober 2020 - november 2023 


Här hittar du även svar på de mest ställda frågorna när det gäller anslutning av vatten och avlopp.

Fyllnadsmassor i  ravinen

Sevab har bett att få tippa fyllnadsmassor i ravinen vid korsningen Bergsvägen och Frönäsvägen. Massorna kommer från grävningen för vatten och avlopp. Enligt en grov kalkyl rör det sig om 38 060 kubikmeter massor, 5600 lastbilslass.

Styrelsen har sagt ja till tippningen eftersom det innebär mindre slitage på våra vägar och kortare lastbilstransporter. Det ger vinster både när det gäller  miljö och trafiksäkerhet. När tippningen är klar ska Sevab göra ravinen till en plats som är användbar för samfälligheten. Frågan ligger för närvarande hos Länsstyrelsen för utredning. De kommer ha synpunkter på hur och var Sevab får tippa i ravinen. 


Här finns dokument kring ärendet

Beslut om marklov

Markplaneringsplan med föreningens önskemål

Befintlig situationsplan

Markplaneringsplan inklusive befintliga höjder


Rapport från mötet med Sevabs projektledare

(20190428) Stort tack till Johan K Andersson, Sevabs projektledre  som kom till vårt medlemsmöt den 27 april för att svara på frågor om utbyggnden av vatten och avlopp. Det var många som kom och lyssnade på honom i solskenet. Här är några av frågorna och svaren från mötet.


När kommer samråd om förbindelsepunkter?

Svar: Beräknas landa i postlådor 190521


Hur fungerar post, soptömning, tömning av septiktank?

Svar: Kommande entreprenör skall informera berörda samt styra trafik med skyltar enligt avtal. Detsamma gäller till fordon med blåljus.


Besiktigas närliggande fastigheter före & efter sprägning?

Svar: Vid eventuella sprängningsarbeten så står SEVAB för erforderlig för- och efterbesiktning av fastigheter inom radien för krav på besiktning vid sprängning. Riktvärden för vibrationsnivåer som sprängentreprenören skall hålla tas fram i en riskbedömning som utförs före byggstart. Riktvärdesrapport, besiktningar, kontakter med fastighetsägare samt vibrationsmätningar utförs av SEVAB´s ramavtalsentreprenör för sådana arbeten


Kan inkoppling av avlopp ske före vattnet kopplas in?

Svar: Nej. Även avloppsledningarna provas. När ledningsnätet är provtryckt och vattenproverna godkända meddelas du att förbindelsepunkten är upprättad. Du får då en faktura på anläggningsavgiften med 30 dagars betaltid. I samband med att förbindelsepunkten är upprättad kan du utföra arbetet på din egen fastighet.

När anslutningsavgiften är betalad och blankett "Färdiganmälan" är inskickad om att anläggningen inom fastigheten är installerad korrekt monteras eventuell LTA-pump och vattenmätaren av oss på SEVAB. När den egna anläggningen är besiktad och godkänd öppnas ventilerna till det allmänna nätet och du är ansluten.


Vilket tryck kommer det att vara i vattenledningen?

Svar: SEVAB har krav på sig att hålla minst 2,5 och max 7bar fram till fastigheterna. Exakt tryck i enskild fastighet går inte att säga idag.


Kan man använda ingående/utgående ventil för vattenmätaren som avstängningsventil eller krävs en separat?

Svar: Ja det kan man eftersom vattenmätarkonsollen med ventiler är fastighetsägarnas egendom. Hur fastighetsägaren löser ev. vattenavstängning på tomtmark är inget som SEVAB har krav på. Ventilerna som byggs vid förbindelsepunkten utanför tomtgräns är SEVABs egendom och får inte hanteras av andra än SEVAB personal. Tips är att bygga en markförlagd ventil på servisen inne på tomtmark om man till exempel vill stänga för vintern.


Längst ned på Sevabs sida på nätet om vårt område finns en länk till frågor och svar. Om du klickar på den hittar du svar på de mest ställda frågorna när det gäller anslutning av vatten och avlopp. Kolla om du hittar svaren på dina  frågor där.Handlingar från VA-informationsmöte 2016 finner ni här

(220711) Refererat från de två första mötena med fastighetsägarna i Kalkudden resp. Edsala den 16 April 2016. Cirka 130 personer deltog per möte. Mötet ägde rum i Mariefredskolans matsal, med Sevab, Strängnäs Kommun som arrangörer.