Vatten & avlopp

Vatten & Avlopp


STATUS & UPPDATERINGAR

(211210) Ny iforomation i våra brevlådor! Nu börjar projektet bli verklighet och vi kan se längs Frönäsvägen (på Edsala) att entreprenör börjat installera sig. Har ni inte fått brevet från kommunen så bifogar vi länken här.


Projektet är indelat i etapper där etappdel 1 (Edsaladelen) skall vara klart 2023-08-23 och hela området klart 2025-03-20. Arbeten kan dock komma att pågå i hela området under byggtiden. 

Tidigare information


(210821) Vecka 33 – 2021-08-17 har tilldelningsbeslut skickats ut för VA-utbyggnaden i Edsala Kalkudden efter rättelse i enlighet med dom från Förvaltningsrätten. Avtalsspärr gäller i tio dagar från publiceringsdatum innan avtal kan skrivas med SOREX Entreprenad AB.


Vecka 32 –  Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Hur upphandlingen tas framåt avhandlas då alla ansvariga är åter från semestrar i slutet av augusti.

Med anledning av ovan så kan tid för byggstart tyvärr inte ges.


(210520) Från Sevab's hemsida:

Vecka 20 - Tilldelningen till  entreprenör för VA-utbyggnaden i Edsala Kalkudden är felaktig enligt dom från Förvaltningsrätten 2021-05-03.


Överklagandestiden för domen var till 2021-05-17


Förvaltningsrättens dom med mål nr: 8812-20 är nu (2021-05-19) överklagad till kammarrätten, vi avvaktar eventuellt överprövningstillstånd.


Tyvärr vet vi inte hur lång svarstiden är.


(Källa)


I samband med anläggningen av vatten och avlopp kommer Vattenfall att lägga markkablar för el som ersätter luftledningarna vi har nu. Det finns mycket information på Sevabs hemsida, både allmän och specifik för Edsala-Kalkudden.


Detta är senaste tidplan för utbyggnaden, enligt Sevab (20200930) 

Projektering och framtagning av handlingar december 2018 - juni 2020 
Förfrågan ut på räkning juni 2020 - augusti 2020
Utvärdering och kontraktskrivning september 2020 
Byggentreprenad oktober 2020 - november 2023 


Här hittar du även svar på de mest ställda frågorna när det gäller anslutning av vatten och avlopp.

Fyllnadsmassor

i  ravinen

Sevab har bett att få tippa fyllnadsmassor i ravinen vid korsningen Bergsvägen och Frönäsvägen. Massorna kommer från grävningen för vatten och avlopp. Enligt en grov kalkyl rör det sig om 38 060 kubikmeter massor, 5600 lastbilslass.

Styrelsen har sagt ja till tippningen eftersom det innebär mindre slitage på våra vägar och kortare lastbilstransporter. Det ger vinster både när det gäller  miljö och trafiksäkerhet.

När tippningen är klar ska Sevab göra ravinen till en plats som är användbar för samfälligheten.

Frågan ligger för närvarande hos Länsstyrelsen för utredning. De kommer ha synpunkter på hur och var Sevab får tippa i ravinen. 


Här finns dokument kring ärendet

Beslut om marklov

Markplaneringsplan med föreningens önskemål

Befintlig situationsplan

Markplaneringsplan inklusive befintliga höjder

Rapport från mötet med Sevabs projektledare

(20190428) Stort tack till Johan K Andersson, Sevabs projektledre  som kom till vårt medlemsmöt den 27 april för att svara på frågor om utbyggnden av vatten och avlopp. Det var många som kom och lyssnade på honom i solskenet. Här är några av frågorna och svaren från mötet.


När kommer samråd om förbindelsepunkter?

Svar: Beräknas landa i postlådor 190521


Hur fungerar post, soptömning, tömning av septiktank?

Svar: Kommande entreprenör skall informera berörda samt styra trafik med skyltar enligt avtal. Detsamma gäller till fordon med blåljus.


Besiktigas närliggande fastigheter före & efter sprägning?

Svar: Vid eventuella sprängningsarbeten så står SEVAB för erforderlig för- och efterbesiktning av fastigheter inom radien för krav på besiktning vid sprängning. Riktvärden för vibrationsnivåer som sprängentreprenören skall hålla tas fram i en riskbedömning som utförs före byggstart. Riktvärdesrapport, besiktningar, kontakter med fastighetsägare samt vibrationsmätningar utförs av SEVAB´s ramavtalsentreprenör för sådana arbeten


Kan inkoppling av avlopp ske före vattnet kopplas in?

Svar: Nej. Även avloppsledningarna provas. När ledningsnätet är provtryckt och vattenproverna godkända meddelas du att förbindelsepunkten är upprättad. Du får då en faktura på anläggningsavgiften med 30 dagars betaltid. I samband med att förbindelsepunkten är upprättad kan du utföra arbetet på din egen fastighet.

När anslutningsavgiften är betalad och blankett "Färdiganmälan" är inskickad om att anläggningen inom fastigheten är installerad korrekt monteras eventuell LTA-pump och vattenmätaren av oss på SEVAB. När den egna anläggningen är besiktad och godkänd öppnas ventilerna till det allmänna nätet och du är ansluten.


Vilket tryck kommer det att vara i vattenledningen?

Svar: SEVAB har krav på sig att hålla minst 2,5 och max 7bar fram till fastigheterna. Exakt tryck i enskild fastighet går inte att säga idag.


Kan man använda ingående/utgående ventil för vattenmätaren som avstängningsventil eller krävs en separat?

Svar: Ja det kan man eftersom vattenmätarkonsollen med ventiler är fastighetsägarnas egendom. Hur fastighetsägaren löser ev. vattenavstängning på tomtmark är inget som SEVAB har krav på. Ventilerna som byggs vid förbindelsepunkten utanför tomtgräns är SEVABs egendom och får inte hanteras av andra än SEVAB personal. Tips är att bygga en markförlagd ventil på servisen inne på tomtmark om man till exempel vill stänga för vintern.


Längst ned på Sevabs sida på nätet om vårt område finns en länk till frågor och svar. Om du klickar på den hittar du svar på de mest ställda frågorna när det gäller anslutning av vatten och avlopp. Kolla om du hittar svaren på dina  frågor där.