Jakt & Viltvård

Jakt & Viltvård

Vid akuta ärenden eller frågor

 

Om eller när ett skadat djur förolyckas vid ex en trafikolycka

Ring först 112 och därefter jaktledaren

Krister Johansson på mobil nr 0707416227

Jaktregler i Sverige


All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.


Samförvaltningsplan för klövvilt i Södermanland


Länsstyrelsen i Södermanlands län har tillsammans med viltförvaltningsdelegationen tagit fram en samförvaltningsplan för klövvilt. I förvaltningsplanen presenteras viktiga faktorer för att en långsiktigt hållbar flerartsförvaltning ska finnas i länet.

Målet med förvaltningen är att kunna ha en välmående viltstam i balans med ekosystemet och samhällets övriga intressen. Genom samförvaltningsplanen vill Länsstyrelsen bidra till att öka kunskapen inom området och göra det möjligt för fler att uppleva viltets värde. Läs hela samförvaltningsplanen här.Jakttider


På Svenska Jägarförbundets hemsida kan du själv söka efter

aktuella jaktider om du är vetgirig.
Sök tid och art härEftersök


Om eller när ett skadat djur förolyckas vid ex en trafikolycka

Ring Jaktledare Krister Johansson på mobil 070-7416227.Skyddsjakt


Skyddsjakt är ett undantag från fredningen av vilt. Syftet är att förhindra skador på exempelvis boskap eller åkermark. ... Skyddsjakt används för att förhindra djur från att skada boskap eller åkermark.


Vad är skyddsjakt?


Skyddsjakt är jakt som kan tillåtas för att förhindra skador, till exempel för att hindra gäss från att äta stora mängder säd på åkrar. Det är länsstyrelsen i det aktuella länet som kan ge tillstånd i det enskilda fallet. 


Grund för skyddsjakt


Enligt jaktförordningen ska tre förutsättningar vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges:


 • Ett av de fyra skälen nedan ska föreligga,
 • Skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för den aktuella artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
 • Det får inte finnas någon annan lämplig lösning som löser behovet av skyddsjakt


De fyra skälen är:

 1. Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.
 2. Av hänsyn till flygsäkerheten.
 3. För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
 4. För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur
  När är det jakt på vildsvin.
 5. Jakttiden för vuxna vildsvin är den 16 april - 15 februari. Årsungar av vildsvin får jagas hela året men suggor med kultingar är fredade. Att jaga vildsvin med hjälp av hund är tillåtet den 1 augusti - 31 januari.
 6. Vildsvin får jagas med kulgevär med klass 1-ammunition, samt med enkelpipigt hagelgevär laddat med en kula (till exempel slugs). Jägaren måste vara behörig att använda sig av kulgevär avsett för klass-1 ammunition.
 7. Jakttiderna för allmän jakt, skyddsjakt på enskilds initiativ och licensjakt.
 8. Tid på dygnet olika viltslag får jagas.
 9. Tider för hundanvändning vid jakt och jaktträning med hund.


Rådjur och dovhjort får jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.

Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

unsplash