Tomtägareföreningen

Kalkuddens tomtägareförening var aktiv fram till 1983 när Kalkuddens samfällighetsförening bildades. Sedan dess har tomtägareföreningen varit vilande. Tomtägareföreningen står som ägare till stamfastigheten Edsala 5:14 i Lantmäteriets register. Det finns alltså två parallella föreningar för Kalkudden. En av skillanderna mellan föreningarna är att samfälligheten omfattar fastigheter på öarna vilket tomtägareföreningen inte gör. 


Här följer Peter Törnell's genomgång av tidigare dokument och hans arbete har även bidragit till de dokument som finns länkade här ovan. Peter's slutsats daterat 190730: Jag har nu gått igenom protokoll från styrelsemöten och stämmor från 1983 då KSF bildades och tillbaka till 1980. Har även ögnat igenom tomtägareföreningens stadgar. Min tanke var att se om där fanns någon information som kunde vägleda oss i våra fortsatta diskussioner om tomtägareföreningen. Jag har skannat in de protokoll mm där något nämns om bildandet av samfällighetsföreningen och vad som ska hända med tomtägareföreningen (se länkar ovan).


Har med blått streck markerat dessa avsnitt.

  • Jag kan inte finna något beslut om vad som ska hända med tomtägareföreningen, endast skissartade förslag om att den ska leva vidare som en fritidsförening.
  • Det ligger nära till hands tro att  tomtägareföreningen mer eller mindre glömdes bort. Kanske styrelsen såg det så att samfällighetsföreningen ersatte tomtägareföreningen och att denna därför inte behövde avslutas/avvecklas. 
  • Att tomtägareföreningen stod, och fortfarande står, som lagfaren ägare till stamfastigheten Edsala 5:14 verkar man inte ha tänkt på, hittar ingen notering om detta någonstans. Detta kanske förklarar varför man inte överförde ägandet till KSF och såg till att KSF blev lagfaren ägare (Lantmäteriet) och inte enbart taxerad ägare (Skatteverket).


Så jag kan fortfarande inte se andra handlingsalternativ än de jag nämnde i mitt förra dokument (och i samband med vårstädningen):

  1. Överföra ägandet av Edsala 5:14 till KSF och därefter avveckla tomtägareföreningen
  2. Behålla tomtägareföreningen och låta ägandet av stamfastigheten ligga kvar där.


I alternativ 1 tror jag det är klokt att vid upplösning av tomtägareföreningen följa §26-27 om upplösning och likvidation av föreningen. Givetvis behövs därvid också ett majoritetsbeslut om att överföra stamfastigheten till KSF


I alternativ 2 bör vi nog skriva om (de mycket detaljerade och idag obsoleta) stadgarna. Kanske i princip så att tomtägareföreningens enda uppgift blir att äga Edsala 5:14. Kanske även att det kan bli en passiv förening som endast har stämma eller styrelsemöte när så behövs. Jämför t ex en bostadsrättsförening som bildas för att förvärva en fastighet. Den är ofta passiv fram till förvärvet. Men om detta har jag inte full kunskap utan får i så fall utredas vidare.